Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ที่สวิสเซ เรารู้ว่าการแสวงหาสุขภาพที่ดีที่สุดเป็นการตามล่าข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจที่ไม่สิ้นสุด เรารู้ว่าทุก ๆ วันท่านต้อง ตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและเราต้องการให้ท่านอยู่ในสถานะที่ดีที่สุดเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง

สวิสเซ เว็บไซต์ (ไซต์) เป็นส่วนหนึ่งของความผูกพันของเราในการให้ข้อมูลกับท่านที่จะทำให้ท่านมีอำนาจในการควบคุมสุขภาพของ ตัวท่านเอง

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจว่าไซต์ เป็นเพียงแหล่งข้อมูลและไม่อาจใช้แทนที่คำปรึกษา คำวินิจฉัยหรือการรักษาทางการแพทย์

ข้อตกลงการให้บริการของสวิสเซ ให้คำอธิบายเกี่ยวกับกฎ ข้อตกลงและเงื่อนไขของไซต์ของเรา โปรดอ่านข้อตกลงการให้บริการอย่าง ละเอียดก่อนที่ท่านจะใช้หรือสมัครสมาชิกในไซต์

ข้อตกลงต่อไปนี้เป็นสัญญาระหว่างท่านกับสวิสเซ ผู้ดำเนินการไซต์ (“เรา” หรือ “พวกเรา”) สัญญาฉบับนี้ (“ข้อตกลงการให้บริการ”) ใช้บังคับกับการใช้ไซต์ของท่าน ทั้งในฐานะผู้ใช้อย่างไม่เป็นทางการและในฐานะที่เป็นสมาชิก

โดยการใช้บริการ และ/หรือ โดยการสมัครสมาชิกกับเรา เป็นการแสดงว่าท่านตกลงด้วยกับข้อตกลงการใช้บริการนี้รวมตลอดถึงท่านตกลงด้วย กับการที่ท่านทำธุรกรรมทางระบบอิเลคโทรนิคกับเรา ท่านตกลงยินยอมด้วยกับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลตามที่กำหนดในนโยบายความเป็น ส่วนบุคคล และท่านยินยอมด้วยกับการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเรา หรือผู้จัดหาสิ่งของ หรือไซต์ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โปรดรับทราบว่าเรานำเสนอไซต์ ในสภาพที่เป็นอยู่และไม่มีการรับประกันใด ๆ

1. เกี่ยวกับไซต์

ไซต์ประกอบไปด้วยข้อมูลและเครื่องมือเกี่ยวกับสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เราหรือบุคคลที่เราว่าจ้างเป็นผู้เขียนเนื้อหา และอาจมีเนื้อหา ที่เขียนขึ้นโดยผู้ใช้ เช่น บล็อค การสนทนากลุ่ม เป้าหมายความเป็นอยู่ที่ดีและการให้คะแนนผลิตภัณฑ์ เนื้อหาที่เราเขียนและจัดให้มีขึ้นจัดทำ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและได้รับการทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและกฎระเบียบก่อนที่จะโพสต์ เราไม่ได้ทบทวนหรือรับรอง เนื้อหาที่ผู้ใช้เป็นผู้จัดส่ง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายการตรวจสอบแก้ไข

ทุก ๆ สิ่งที่เรานำเสนอในไซต์ ที่อ้างอิงอยู่ในข้อตกลงการให้บริการนี้จะเรียกรวมกันว่า “บริการ” ส่วนใหญ่ของสิ่งที่ปรากฏอยู่ในไซต์สามารถ เข้าชมได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก แต่การเข้าร่วมในชุมชนของเราหรือเก็บข้อมูลของท่าน ท่านจะต้องสมัครสมาชิกในฐานะสมาชิก โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนบุคคล คำแนะนำการโพสต์และนโยบายการตรวจสอบเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติม

2. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการให้บริการ

เราอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงในการให้บริการนี้ในเวลาใดก็ได้ตามที่เราเห็นสมควร หากมีการเปลี่ยนแปลง เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดย การระบุลงไปในไซต์ว่าข้อตกลงการให้บริการได้มีการแก้ไข หากท่านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการให้บริการ ให้ท่านหยุดการใช้ ไซต์ หรือหากท่านสมัครสมาชิกในฐานะสมาชิกให้ท่านยกเลิกการเป็นสมาชิก การที่ท่านยังคงใช้บริการหรือไซต์ต่อไปหลังจากที่การเปลี่ยนแปลง มีผลใช้บังคับเป็นการแสดงว่าท่านตกลงด้วยกับข้อตกลงใหม่ เราสนับสนุนให้ท่านอ่านทบทวนข้อตกลงการให้บริการเป็นประจำ

3. ความรับผิดชอบของท่าน

ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้ไซต์และบริการที่ใช้ข้อมูลการยืนยันตัวตนของท่านรวมตลอดถึงการใช้โดยบุคคลอื่นผู้ซึ่งท่านให้ข้อมูลการยืนยันตัวตนของท่าน ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผ่านของท่านให้เป็นความลับ และแจ้งให้เราทราบหากรหัสผ่านของท่านถูก เจาะล้วงข้อมูลหรือขโมย ท่านจะต้องใช้ไซต์และบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าเมื่อเข้าร่วมกับ ชุมชุนของเราหรือให้คะแนนท่านจะต้องปฏิบัติตามคู่มือการใช้บริการ ท่านจะต้องไม่ใช้ไซต์ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ที่อาจทำให้เครื่องแม่ข่าย หรือ ระบบเครือข่ายของเราเกิดความเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ เกิดภาระอย่างหนักหรือเสื่อมสภาพต่อเครื่องแม่ข่าย หรือระบบเครือข่ายของเรา หรือแทรกแซง การใช้ของบุคคลอื่นหรือการที่บุคคลอื่นมีความสุขกับไซต์หรือบริการ ท่านจะต้องไม่ใช้ความพยามยามในการเข้าสู่ระบบที่ ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเจาะล้วงข้อมูล เจาะรหัสผ่าน หรือโดยวิธีการอื่นใด เราจะดำเนินการเยียวยาทางกฎหมายและทางเทคนิคเพื่อป้องกันไม่ให้ มีการฝ่าฝืนข้อบทนี้ และบังคับใช้ข้อตกลงการให้บริการนี้

4. ข้อจำกัดการใช้เครื่องมืออัตโนมัติ

ท่านจะต้องไม่ใช้ โรบอท (robat) สไปเดอร์ (spider) สเครเปอร์ (scraper) หรือวิธีการอัตโนมัติอื่นใดเพื่อเข้าสู่ระบบของไซต์หรือบริการ ไม่ว่า เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยมิได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเรา

5. การเปลี่ยนแปลงการให้บริการ

เราอาจเพิ่มเติมบริการใหม่ แทนที่บริการเก่าด้วยบริการใหม่หรือเลิกบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าในเวลาใด ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการใหม่จะ อยู่ไซต์และการใช้บริการใหม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงการให้บริการนี้

6. การเชื่อมต่อไปยังไซต์อื่น

ไซต์อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ไซต์เหล่านี้บางไซต์อาจมีเนื้อความที่ไม่เหมาะสม ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถูกต้อง การเชื่อมโยง เหล่านี้เป็นการจัดให้เพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น และเราไม่รับรองไซต์ หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดให้โดย ไซต์เหล่านั้น ท่านรับทราบ และตกลงว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหาของความถูกต้องของไซต์เหล่านั้น

7. ข้อตกลงเพิ่มเติม

บริการบางอันในไซต์อาจมีข้อตกลงเพิ่มเติม (เช่น นโยบายและคำแนะนำ) ที่ใช้บังคับเพิ่มเติมเฉพาะกับการใช้บริการนั้นและมีผลเป็นข้อกำหนด เพิ่มเติมของข้อตกลงการให้บริการนี้ หากท่านเลือกที่จะสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบของบริการดังกล่าว ท่านจะพบว่ามีข้อตกลงและเงื่อนไขที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ในเวลาดังกล่าว โดยการใช้บริการเหล่านี้ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำและกฎระเบียบที่เพิ่มเติมเหล่านั้น

8. ไม่มีสแปม

ท่านจะต้องไม่ใช้ข้อมูลเพื่อการติดต่อที่จัดให้โดยผู้ใช้ของเรา หรือใช้ข้อมูลของผู้ใช้ของเราเพื่อประโยชน์ในการส่งหรือให้ความสะดวกในการส่ง การติดต่อสื่อสารที่ไม่พึงประสงค์เป็นจำนวนมาก เช่น สแปม หรือ สปิม ท่านจะต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีของท่านเพื่อการฝ่าฝืนข้อตกลง ข้อนี้ เราจะยกเลิกสมาชิกภาพของท่านหรือการเข้าสู่ไซต์ในทันทีและดำเนินคดีตามกฎหมายหากท่านหรือบุคคลใด ๆ ใช้ข้อมูลการยืนยันตัวตน ของท่านฝ่าฝืนข้อตกลงนี้

9. เนื้อหาที่ท่านโพสต์หรือส่ง

ไซต์มีพื้นที่ชุมชนที่ซึ่งสมาชิกสามารถโพสต์หรือพูดคุยเรื่องส่วนตัว (“โพสต์ติ้ง”) ซึ่งบุคคลอื่น ๆ รวมถึงสาธารณะชนสามารถเข้าถึงและชม โพสต์ติ้งไม่เป็นความลับ อาจถูกกำหนดให้เป็นแบบที่สามารถตัดต่อและวางลงบนเว็บไซต์ส่วนตัวของบุคคลอื่น และเว็บไซต์ชุมชน ท่านจะ ต้องไม่โพสต์โพสต์ติ้ง ที่ฝ่าฝืนข้อตกลงการให้บริการนี้ หรือคำแนะนำการโพสต์ติ้ง เราสงวนสิทธิในการปิดกั้นไม่ให้ท่านโพสต์หรือเข้าสู่ระบบ ของไซต์และบริการหากท่านฝ่าฝืนกระทำการดังกล่าว

ท่าน (หรือผู้แต่ง) จะยังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานที่ท่านโพสต์ติ้งแต่โดยการที่ท่านส่งโพสต์ติ้งเข้าไปในพื้นที่สาธารณะของไซต์ท่านให้สิทธิ เราในการใช้ ทำสำเนา แสดง ดำเนินการ จำหน่าย จ่ายแจก(ผ่านผู้จัดจำหน่ายในแต่ละลำดับ) ปรับปรุง แปล แก้ไข และสนับสนุนโพสต์ติ้งของ ท่านในสื่อใด ๆ และในรูปแบบใด ๆ ที่เราเลือก และใช้ชื่อที่ท่านแสดงเพื่อแสดงว่าเป็นโพสต์ติ้งของท่าน หากเราเลือกที่จะทำดังกล่าว

ในขณะที่พื้นที่ชุมชนบางส่วนได้รับการติดตามเพื่อความน่าสนใจ เราไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบโพสต์ติ้งและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของ โพสต์ติ้งเหล่านั้น เราสนับสนุนให้ท่านแจ้งเราหากพบว่ามีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายโดยการใช้การเชื่อมโยงรายงานการใช้งานที่ ผิดอยู่ในพื้นที่ชุมชน เราสงวนสิทธิในการเอาโพสต์ติ้งออก ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อย่างไรก็ตามเราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับความล้มเหลวหรือ ความล่าช้าในการเอาโพสต์ติ้งออก

ท่านอาจส่งคำติชมกลับมายังเรา เรายินดีต่อคำติชมที่เกี่ยวข้องกับไซต์และการบริการของเรา ท่านตกลงว่าเราอาจใช้วิธีการใด ๆ โดยไม่มี ข้อจำกัด บรรดาความเห็น คำแนะนำ ข้อร้องเรียน และคำติชมใด ๆ ที่ท่านส่งมาเกี่ยวกับไซต์หรือบริการ และเราเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ทางปัญญา ในสิ่งที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของ หรือโดยใช้คำติชมของท่าน

10. การใช้เนื้อหาของท่าน

บรรดาเนื้อหาทั้งหลายที่มีปรากฏหรือผ่านบริการและ/หรือในไซต์เป็นสิทธิของเราและผู้สนับสนุนของเรา และได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรและกฎหมายว่าด้วยความลับ สิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นใดและสนธิสัญญาระหว่างประเทศและอาจมี ส่วนประกอบเกี่ยวกับความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลดิจิตอล เรายินยอมให้ท่านใช้เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์เป็นการส่วนตัวและไม่เป็นการค้า เท่านั้น ท่านอาจพิมพ์ ดาวน์โหลดและจัดเก็บบทความและข้อมูลอื่นใดเพื่อความสะดวกของท่านแต่ท่านไม่อาจส่งต่อ จัดพิมพ์ใหม่ (เว้นแต่จะ อนุญาตในวรรคนี้) จำหน่าย เจาะล้วง ใช้ประโยชน์ แบ่งออกเป็นส่วน หรือ การใช้โปรแกรมดึงข้อมูล เนื้อหาใด ๆ หรือใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์ ทางการค้า

11. การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้

โดยทั่วไปท่านไม่ต้องขอความยินยอมจากสวิสเซในการใส่ข้อความเชื่อมโยงบนเว็บไซต์ของท่านที่เชื่อมโยงกลับมายังไซต์ เราสงวนสิทธิ์ ในการเพิกถอนการเชื่อมโยงไม่ว่า ในเวลาใด ๆ ด้วยดุลพินิจเด็ดขาดของเราแต่เพียงผู้เดียว หากเราเพิกถอนคำยินยอมดังกล่าวท่านตกลงที่ จะเอา การเชื่อมโยงออกหรือทำให้ไม่สามารถใช้ บรรดาการเชื่อมโยงทั้งหมดที่มายังไซต์ของเรา ในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงเป็นหนังสือกับเราระบุ วิธีการที่ท่านอาจเชื่อมโยงมายังไซต์ ให้ติดต่อเราเพื่อคำแนะนำวิธีการที่จะแสดงการเชื่อมโยง

12. การแข่งขัน

เราอาจนำเสนอการแข่งขันในไซต์ การแข่งขันอยู่ภายใต้กฎเฉพาะที่สามารถเข้าถึงได้จากหน้าที่(page)นำเสนอการแข่งขันและจะแสดงต่อท่าน ในเวลาที่ท่านเลือกที่จะเข้าร่วม

13. การใช้ระหว่างประเทศ

ไซต์และบริการรวมตลอดถึงข้อมูลที่อยู่ในไซต์ได้ถูกออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับผู้ใช้ในประเทศไทยเท่านั้น เราไม่รับรองว่าไซต์หรือบริการ จะมีผลใช้กับ เหมาะสมสำหรับ หรือเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ซึ่งอยู่นอกประเทศไทย การเข้าถึงไซต์และบริการจากดินแดนที่เนื้อหา ไม่ชอบด้วย กฎหมายเป็นสิ่งต้องห้าม หากท่านเลือกที่จะเข้าถึงไซต์หรือบริการจากดินแดนนอกประเทศไทย ท่านกระทำการดังกล่าวด้วยความต้องการของ ท่านเองและท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น

14. เราไม่ให้การรับประกัน

เราจัดให้มีไซต์และบริการ “ในสภาพที่เป็นอยู่” “มีข้อบกพร่อง” และ “ตามที่ปรากฏ” เราและผู้จัดหาสิ่งของของเราไม่รับประกันหรือค้ำประกัน เกี่ยวกับบริการไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เท่าที่ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย เราและผู้จัดหาสิ่งของของเราปฎิเสธคำรับประกันโดยปริยายว่า บริการของเราเหมาะสมทางการค้า มีคุณภาพเป็นที่พอใจ ถูกต้อง เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์หรือความต้องการเฉพาะหรือไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เราและผู้จัดหาสิ่งของของเราไม่ค้ำประกันว่าผลที่ได้รับจากการใช้บริการจะมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ ถูกต้องหรือเป็นไปตามความต้องการ ของท่าน เราไม่ค้ำประกันว่าท่านจะเข้าถึงหรือใช้บริการ (ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านเครือข่ายของบุคคลที่สาม ) ในเวลาหรือสถานที่ที่ท่านเลือก เราและผู้จัดหาสิ่งของของเราไม่ค้ำประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาลที่กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับใบสั่งผลิตภัณฑ์ยา ข้อมูลที่ ให้ด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือตัวแทนของสวิสเซ จะไม่ถือว่าเป็นการรับประกัน ท่านใช้ไซต์และบริการด้วยความเสี่ยงของตัวท่านเอง

15. เราไม่ได้ให้การแนะนำทางการแพทย์

ไซต์และบริการนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ความแข็งแรงและโภชนาการ เป็นการจัดทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้เท่านั้น ท่านจะ ต้องไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อเป็นการแทนที่หรือทดแทนคำแนะนำ คำวินิจฉัยหรือการรักษาทางการแพทย์ หากท่านมีข้อกังวลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ สุขภาพของท่าน ท่านจะต้องปรึกษาผู้มีวิชาชีพทางด้านการดูแลสุขภาพ ท่านจะต้องไม่มองข้าม ไม่หลีกเลี่ยงหรือชักช้าในการขอรับคำแนะนำ ทางการแพทย์หรือคำแนะนำที่เกี่ยวกับสุขภาพจาก ผู้มีวิชาชีพทางด้านการดูแลสุขภาพของท่าน อันเนื่องมาจากสิ่งบางอย่างที่ท่านอาจอ่าน จากไซต์นี้ การใช้ข้อมูลใด ๆ ที่มีปรากฏในไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของท่านแต่ผู้เดียว ไม่มีอะไรที่ระบุหรือโพสต์ในไซต์นี้หรือปรากฏผ่านบริการใด ๆ มีเจตนาที่จะให้เป็น (และจะต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อ) การปฏิบัติทางการแพทย์หรือเพื่อการให้คำปรึกษา การพัฒนาการวิจัยทางการแพทย์ อาจมีผลกับข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ความแข็งแรงและโภชนาการที่ปรากฏในที่นี้ ไม่มีคำรับรองใด ๆ ที่แสดงว่าข้อมูลที่อยู่ในไซต์นี้จะเป็นข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันตลอดเวลา หรือการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ การเข้าถึงหรือใช้ไซต์และบริการของท่านไม่เป็นการก่อให้เกิดความ สัมพันธ์ในฐานะแพทย์/ผู้ป่วย ความลับหรือสิทธิพิเศษ หรือความสัมพันธ์อื่นใดที่ก่อให้เกิดหน้าที่ในส่วนของเราหรือในส่วนของผู้สนับสนุน ของเรา เราไม่ให้คำแนะนำหรือรับรองการทดสอบโดยเฉพาะใด ๆ ผู้มีวิชาชีพทางด้านสุขภาพ กระบวนการความเห็นหรือข้อมูลอื่นใดที่อาจ ปรากฏในไซต์ หากท่านมีความเชื่อถือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏในไซต์นี้ ลูกจ้างหรือผู้เข้าเยี่ยม ท่านมีความเชื่อถือด้วยความเสี่ยงของตัวท่านเอง

16. ข้อจำกัดความรับผิด

การแก้ไขเยียวยาเพียงอย่างเดียวสำหรับข้อพิพาทใด ๆ ของท่านที่มีกับเรา หรือผู้สนับสนุนของเราคือการยกเลิกการสมัครสมาชิกของท่าน เราไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายทางตรง, ทางอ้อม เฉพาะ โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่องมาจาก หรือค่าเสียหายที่เป็นเยี่ยงอย่าง ที่เกิดขึ้น จากการที่ท่านใช้ หรือที่ไม่สามารถใช้ไซต์และบริการ

17. การชดใช้

เมื่อได้รับการร้องขอจากเรา ท่านตกลงที่จะป้องกัน ชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องเรา ลูกจ้าง คู่สัญญา พนักงาน กรรมการ ตัวแทน บริษัทแม่ บริษัทในเครือและผู้จัดหาสินค้าของเรา จากความรับผิดชอบ การเรียกร้อง และค่าใช้จ่ายทั้งปวงรวมตลอดถึง ค่าทนายความที่เกิดขึ้นจากการ ใช้หรือการใช้ไซต์หรือบริการในทางที่ผิดของท่าน เราสงวนสิทธิ์ที่จะเข้าควบคุมการต่อสู้คดีที่เกิดขึ้นจากการเรียกร้องของบุคคลที่สามที่อยู่ ภายใต้การชดใช้ของท่าน ซึ่งในกรณีดังกล่าวท่านจะต้องให้ความร่วมมือกับเราในการแสดงสิทธิ์ข้อต่อสู้ที่มีอยู่

18. การติดต่อและหนังสืออิเล็คโทรนิค

การกระทำที่เป็นการยืนยันของท่านด้วยการใช้ไซต์ หรือสมัครสมาชิกในไซต์หรือบริการ ก่อให้เกิดเป็นลายมือชื่ออิเล็คโทรนิคของท่านที่มีต่อ ข้อตกลงการให้บริการนี้ และท่านยินยอมเข้าทำสัญญานี้กับเราทางอิเล็คโทรนิค ท่านยังตกลงด้วยว่าเราอาจส่งหนังสือ การเปิดเผย รายงาน เอกสาร การติดต่อสื่อสารหรือบันทึกอื่นทางอิเล็คโทรนิคเกี่ยวกับบริการ (เรียกรวมกันว่า“หนังสือ”) เราอาจส่งหนังสืออิเล็คโทรนิค โดย (1) ที่อยู่จดหมายอิเล็คโทรนิคที่ท่านได้ให้ไว้กับเราในขณะสมัครสมาชิก หรือ (2) โดยโพสต์หนังสือบนบริการหรือบนไซต์ การส่งหนังสือใด ๆ มีผล ในทันทีที่เราส่งให้กับท่านโดยไม่คำนึงว่าท่านได้อ่านหนังสือเมื่อท่านได้รับหรือไม่ว่าท่านจะได้รับหรือไม่ ท่านอาจยกเลิกการยินยอมที่จะได้รับ หนังสือทางระบบอิเล็คโทรนิค โดยยกเลิกหรือหยุดการใช้บริการ เพื่อให้ท่านได้รับหนังสือทางอิเล็คโทรนิค ท่านจะต้องมีคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคลโดยมีโมเด็มติดต่อกับระบบสื่อสาร (โทรศัพท์ ระบบไร้สายหรือบรอดแบนด์) และระบบปฏิบัติการวินโดว์ ที่มีอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ หรือ ระบบปฏิบัติการแมคอินทอชที่มีอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ ท่านจะต้องมีเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อสัญญาณเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อพิมพ์หนังสือใด ๆ ท่านอาจเรียกข้อมูล สำเนาอิเล็คโทรนิคของสัญญานี้และพิมพ์โดยกดคำสั่งที่การเชื่อมต่อ “ข้อตกลงการให้บริการ” บนหน้าเว็บที่มีบริการ เพื่อ วัตถุประสงค์ทางกฎหมายสัญญาใด ๆ ที่สมบูรณ์ทางอิเล็คโทรนิคจะถือว่าทำเป็นหนังสือและใช้บังคับได้ตามกฎหมายเหมือนฉบับที่ได้ลงนาม

19. สัญญาทั้งฉบับ

สัญญาฉบับนี้และข้อตกลงนโยบาย การและคำแนะนำ เพิ่มเติมที่โพสต์บนไซต์และบริการก่อให้เกิดสัญญาทั้งฉบับระหว่างท่านและเรา และมีผล ใช้บังคับเหนือสัญญาที่เป็นหนังสือหรือวาจาก่อนหน้านี้ หากส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงการให้บริการนี้ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลใช้บังคับ ส่วนดัง กล่าวจะได้รับการตีความไปในทิศทางเดียวกับกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อให้มีผลให้ใกล้เคียงเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญา ส่วนที่เหลือจะมีผลใช้ บังคับโดยสมบูรณ์

20. กฎหมายที่ใช้บังคับและสถานที่พิจารณาคดี

ท่านตกลงว่ากฎหมายของประเทศไทยเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับข้อตกลงการให้บริการนี้ และการเรียกร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่ท่านอาจมี กับเรา ท่านยังตกลงด้วยว่าบรรดาข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่ท่านมีกับเราจะดำเนินคดีในศาลซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

21. เครื่องหมายการค้า

บรรดาเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏอยู่บนบริการเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้องแต่ละคน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสวิสเซ สัญญานี้ ไม่เป็นการให้สิทธิอนุญาตหรือประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าว